Regulamin Konkursu Plastycznego 2013

I. postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest:
Fundacja „Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego.

2. Celem konkursu jest wsparcie w rozwoju, dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną, w ciężkiej sytuacji materialnej poprzez przyznanie stypendium.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac z dziedziny rysunku, malarstwa, grafiki o tematyce dowolnej, przy czym przynajmniej jedna z prac powinna zawierać ilustrację dowolnej książki ks. Mieczysława Malińskiego. Format A3 to maksymalna wielkość.

5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych.

6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8. Konkurs jest realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:
– ogłoszenie konkursu 28.06.2013r.
– nadsyłanie prac na konkurs 30.09.2013r.
– obrady jury 10.10.2013r.
– ogłoszenie wyników 10.11.2013r.

9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie fundacji.

2. Przesłanie opinii wychowawcy.

3. Przesłanie pięciu prac plastycznych, w tym przynajmniej jednej będącej ilustracją do dowolnej bajki autorstwa ks. Mieczysława Malińskiego ze wskazaniem, którego utworu dana ilustracja dotyczy (część bajek dostępna na stronie www.malinski.pl).

4. Przesłanie krótkiej notatki o sobie.

5. Wymagane dokumenty oraz prace, prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty, listem poleconym lub przesyłką kurierską,

6. Termin nadesłania prac do 30.09.2013r. o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data nadania. Zgłoszenia dokonywane po wyznaczonym terminie, które dotrą do Fundacji nie będą rozpatrywane.

7. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) sprawdzanie nadesłanych dokumentów pod względem formalnym, kompletności dokumentów;
b) ocena prac.

8. Wszystkie dokumenty wymagane w konkursie oraz prace prosimy o przesłanie na adres:
Fundacja „Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego
31-560 Kraków, ul. Skrzatów 5/8

III. Nagrody

1. Nagrody w postaci stypendium otrzymają uczestnicy konkursu,

2. Zostaną przyznane nagrody pieniężne na ogólną wartość 30 000zł.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całej kwoty, w przypadku nie wystarczającej ilości uczestników spełniających warunki stypendialne.

4. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Skład jury oceniającego zostanie opublikowany na stronie fundacji do dnia 5.10.2013.

6. Kryteria oceny prac: estetyka pracy i oryginalność.

7 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bedzielepiej.org tytułów nagrodzonych prac oraz nazwiska zwycięzców.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz
Organizatora konkursu, nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac, oraz na ich ekspozycję lub wykorzystanie w celach reklamowych lub marketingowych oraz, że prace z chwilą ich złożenia stają się własnością Organizatora i
nie są zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu. Organizator ma natomiast prawo
do dalszego przekazywania praw do tych prac.

3. Kontakt:
w razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Beatą Dudek pod nr telefonu 797093844 lub mailowy na adres: fundacjabedzielepiej@gmail.com

4. Regulamin opublikowany został w Internecie przez organizatora – Fundacja „Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego w Krakowie w dniu 28.06.2013.

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest organizator konkursu.

5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez Organizatora.

6. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu prac konkursowych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Poprzez swoje zgłoszenie do konkursu plastycznego, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów konkursu swojej pracy oraz danych osobowych do celów marketingowych. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ,Dz. U. nr 133 poz. 833).