Regulamin Konkursu Literackiego 2015  pt. „Wrażliwość na Polskę”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest:
Fundacja „Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego.

2. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży w formie przyznawanego jednorazowego stypendium, rozbudzenie kreatywności i wrażliwości artystycznej, inspirowanie młodych osób do zainteresowania się podanym tematem i podejmowania własnych prób twórczości.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie utworu literackiego – eseju, rozprawki, opowiadania, etc. Tematyka konkursu „Wrażliwość na Polskę” nawiązuje do pytań: Co oznacza, że jestem Polakiem? Czym jest dla mnie Polska? Co dla mnie znaczy patriotyzm?

5. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół – podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – z terenu Polski oraz z zagranicy.

6. Utwory literackie przesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnie napisanymi, niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach. Prace winny być napisane na komputerze i spełniać następujące warunki edytorskie:

Tytuł: Times New Roman 14p. pogrubiony.
Imię i nazwisko autora: Times New Roman 12p. pogrubiony.
Pełna nazwa szkoły autora wraz z danymi teleadresowymi: Times New Roman 12p.
Treść. Times New Roman 12p. pojedyncze odstępy między wierszami. Długość – max 12 stron.
Bibliografia załącznikowa. Literatura powinna być cytowana w linii tekstu w nawiasach kwadratowych np.:

[1]. Spis cytowanej literatury powinien być utworzony według schematu:

1. Kowalski K., Nowak J.: Tytuł publikacji. Tytuł czasopisma Rok wydania, Tom, Numer, Strona.
2. Kowalski K.: Tytuł książki. Nazwa wydawnictwa Rok wydania, Strona.
3. Strona internetowa „http://www.bedzielepiej.org” www.bedzielepiej.org data zaczerpnięcia informacji.
4. Kowalski K.: Nazwa doniesienia konferencyjnego. Nazwa konferencji. Materiały konferencyjne Rok wydania, Strona

Gotowy manuskrypt należy zapisać w postaci edytowalnego pliku Microsoft Word lub Open Office (wersja dowolna).

7. Każdy uczestnik konkursu powinien wysłać wydrukowaną pracę na adres podany w punkcie II.8 oraz dodatkowo wysłać wersję elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bedzielepiej.org

8. Konkurs jest realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:
– ogłoszenie konkursu 16.03.2015r.
– nadsyłanie prac na konkurs 10.07.2015r.
– obrady jury 26.09.2015r.
– ogłoszenie wyników 16.10.2015r.

9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie fundacji.

2. Przesłanie opinii wychowawcy.

3. Przesłanie utworu literackiego wykonanego zgodnie z tematyką konkursu i wytycznymi w punkcie I.6.

4. Przesłanie krótkiej notatki o sobie.

5. Wymagane dokumenty oraz prace prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty, listem poleconym lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie,

6. Termin nadesłania prac do 10.07.2015r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data nadania. Zgłoszenia dokonywane po wyznaczonym terminie, które dotrą do fundacji, nie będą rozpatrywane.

7. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) sprawdzanie nadesłanych dokumentów pod względem formalnym, kompletności dokumentów;
b) ocena prac.

8. Wszystkie dokumenty wymagane w konkursie oraz prace konkursowe prosimy o przesłanie na adres:
Fundacja „Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego
31-560 Kraków, ul. Skrzatów 5/8

III. Nagrody

1. Zostaną przyznane nagrody pieniężne na ogólną wartość 20 000zł.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty, w przypadku niewystarczającej liczby uczestników spełniających warunki stypendialne.

3. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Skład jury oceniającego zostanie opublikowany na stronie fundacji do dnia 12.07.2015.

5. Kryteria oceny prac: zgodność pracy konkursowej z tematem, pomysłowość, oryginalność i twórczy charakter pracy, interesujące ujęcie tematu, poprawność językowa, stylistyczna i kompozycyjna; bogactwo treści, wartość literacka. Prace oceniane będą w poszczególnych grupach wiekowych.

6 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bedzielepiej.org tytułów nagrodzonych prac oraz nazwisk zwycięzców.

7. Nagrodzeni zobowiązani są do dnia 10.10.2016r. przesłać sprawozdanie na adres fundacji z wydatkowania otrzymanej nagrody na cele kształcenia artystycznego.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zapoznać się z podanym regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie kopii prac oraz na ich ekspozycję lub wykorzystanie w celach reklamowych lub marketingowych. Prace z chwilą ich złożenia stają się własnością organizatora i nie są zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu. Organizator ma natomiast prawo do dalszego przekazywania praw do tych prac.

3. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Beatą Dudek pod nr. telefonu 79709384 lub mailowy na adres: sekretariat@bedzielepiej.org

4. Regulamin opublikowany został w Internecie przez organizatora – Fundacja „Będzie Lepiej” Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego w Krakowie w dniu 16.03.2015.

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest organizator konkursu.

5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego regulaminu, a także z uczestnictwa w konkursie rozstrzygane będą przez organizatora.

6. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu prac konkursowych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Poprzez swoje zgłoszenie do konkursu plastycznego każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatorów konkursu swojej pracy oraz danych osobowych do celów marketingowych. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ,Dz. U. nr 133 poz. 833).